پلمپ کارتابلی

پلمپ کارتابلی

قابلیت حک شماره سریال، نام و آرم

فشار تحملی: مخدوش شدن پلمپ

موارد کاربرد: انتقال مدارک محرمانه درون سازمانی و برون سازمانی-طبقه بندی و بایگانی مدارک با داشتن حفاظ جهت جلوگیری از صدمه ودستکاری-مکانیزه کردن طبقه بندی و بایگانی با الصاق تگ RFiD در محل طلق کیفها

تنوع رنگ: قهوه ای قابل تولید در رنگ های سفارش داده شده

افزودن نظر شما